Sistemi Smartivo për mbikëqyrje satelitore të automjeteve

shërben si mbrojtës gjatë administrimit të parkun të automjeteve.

Përshpejtohen dhe thjeshtësohen

proceset e punës, mundësojnë që ndërmarrja juaj të realizojë kursime të konsiderueshme.