Следење на статусот на возила во реално време

  • Информации за моменталната локација, брзината на движење и за статусот на сите возила во реално време
  • Податоците за статусот на возилата се прикажани во вид на табела и со приказ на карта