Системот за сателитски надзор Smartivo

служи како поддршка на управувањето со возниот парк.

Деловните процеси се забрзуваат и се поедноставуваат,

а тоа ѝ овозможува на Вашата компанија да оствари значителни заштеди.